Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Lalibaj

Data publikacji: 12.10.2021r.

Sklep internetowy Lalibaj działający pod adresem lalibaj.pl należy do Olgi Szudzik, prowadzącej działalność gospodarczą Lalibaj Olga Szudzik. Siedziba firmy: ul. Dulin’a 4/21, 80-180 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 579-221-29-20.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail kontak.lalibaj@gmail.com, telefonicznie pod numerem 605-965-444 lub poprzez formularz w zakładce „kontakt” na stronie internetowej.

Spis treści

Regulamin sklepu internetowego Lalibaj

§ 1 Definicje regulaminu

§ 2 Postanowienia wstępne

§ 3 Składanie zamówienia

§ 4 Formy dostawy i metody płatności

§ 5 Realizacja zamówienia

§ 6 Odstąpienie od umowy Konsumenta

§ 7 Odpowiedzialność za wady

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 10 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje regulaminu

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową lalibaj.pl, pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie, a także sklep na platformie Facebook

Sprzedawca – Olga Szudzik, prowadząca działalność gospodarczą Lalibaj Olga Szudzik. Siedziba firmy: ul. Dulin’a 4/21, 80-180 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 579-221-29-20.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem lalibaj.pl/regulamin/,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie bez zakładania Konta użytkownika.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną z wysyłką.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Kujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnianie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych.
 7. Umowy w Sklepie zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, przez wszystkie dni w roku.

2. Kupujący składa zamówienie bez zakładania konta użytkownika

4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie w Sklepie przycisku „Do koszyka”
 • w podglądzie koszyka kliknąć „Zamawiam”
 • w widoku koszyka wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności
 • w widoku koszyka kliknąć przycisk „kontynuuj”, a następnie podać dane niezbędne do realizacji zamówienia
 • przeczytać i zaakceptować regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia i szczegółami płatności. By zakończyć proces składania zamówienia, Kupujący musi dokonać przelewu na wskazany rachunek bankowy. Z chwilą dokonania płatności, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci przelewu elektronicznego online Shoplo Płatności, zostanie poproszony o wybór banku oraz dokonanie płatności . Z chwilą dokonania płatności, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§ 4 Formy dostawy i metody płatności

1. Koszt dostawy ponosi kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

2. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy produktów objętych zamówieniem: dostawa za pośrednictwem paczkomatów Inpost – koszt 5,90 zł brutto, kurier Inpost- koszt 9,90 zł brutto

3. Przy zamówieniach na kwotę powyżej 250 zł brutto koszt dostawy do paczkomatu pokrywa Sprzedawca.

4. W przypadku niepodjęcia przesyłki z zamówionymi produktami w określonym przez wybranego dostawcę produktów czasie, Kupujący ponosi koszt zwrotu przesyłki do siedziby Sprzedającego w wysokości jak określono w &4 ust. 2 Regulaminu.

5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer rachunku: 96 1140 2004 0000 3802 8066 5900),
 2. szybka płatność za pośrednictwem Shoplo Płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne kanały płatności

§ 5 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest opłacić zamówienie w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki przez Sprzedającego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

4. Sprzedawca oświadcza, że maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie. Jeśli czas realizacji będzie się wydłużał, kupujący zostanie o tym poinformowany mailowo, z wyprzedzeniem.

5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości na adres e-mail przypisany do zamówienia.

6. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.

7. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Konsument, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -np. poprzez pismo wysłane pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem do odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Konsument nie może odesłać towaru do Sprzedawcy z użyciem opcji za pobraniem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 2. żądać usunięcia wady,
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556-576).

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Kupujący może przekazywać swoje dane osobowe Sprzedawcy za pomocą formularzy dostępnych na Stronie oraz poprzez korespondencję mailową.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia.

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia, w szczególności w celu wysyłki newslettera, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych, zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy.

7. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

8. Kupującemu zgodnie z RODO przysługują określone prawa, w tym m.in. do:

 1. wglądu do swoich danych osobowych,
 2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia dopuszczenia się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Dane Kupującego mogą być przetwarzane przez Podwykonawców Sprzedawcy, czyli podmioty, z których usług Sprzedawca korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług lub / i realizacji zamówień na rzecz Kupującego.

10. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Kupującego gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl